Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019


ĐÃ TIẾP NHẬN
4068 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
3415 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 12
(2018)
Đã tiếp nhận 2352 hồ sơ
Đã xử lý 2333 hồ sơ
Đúng hạn 1387 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 1
(2019)
Đã tiếp nhận 3043 hồ sơ
Đã xử lý 2996 hồ sơ
Đúng hạn 2260 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 2
(2019)
Đã tiếp nhận 1025 hồ sơ
Đã xử lý 419 hồ sơ
Đúng hạn 353 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2019

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2019

HUYỆN THỊ NĂM 2019

XÃ PHƯỜNG NĂM 2019