Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018


ĐÃ TIẾP NHẬN
25576 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
23613 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 9
(2018)
Đã tiếp nhận 2519 hồ sơ
Đã xử lý 2197 hồ sơ
Đúng hạn 1015 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 10
(2018)
Đã tiếp nhận 3003 hồ sơ
Đã xử lý 2634 hồ sơ
Đúng hạn 1356 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 11
(2018)
Đã tiếp nhận 1551 hồ sơ
Đã xử lý 701 hồ sơ
Đúng hạn 577 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2018

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2018

HUYỆN THỊ NĂM 2018

XÃ PHƯỜNG NĂM 2018