Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021


ĐÃ TIẾP NHẬN
418 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
47 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 11
(2020)
Đã tiếp nhận 711 hồ sơ
Đã xử lý 71 hồ sơ
Đúng hạn 39 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 12
(2020)
Đã tiếp nhận 767 hồ sơ
Đã xử lý 105 hồ sơ
Đúng hạn 24 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 1
(2021)
Đã tiếp nhận 418 hồ sơ
Đã xử lý 47 hồ sơ
Đúng hạn 16 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2021

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2021

HUYỆN THỊ NĂM 2021

XÃ PHƯỜNG NĂM 2021