Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020


ĐÃ TIẾP NHẬN
18617 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
13197 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 4
(2020)
Đã tiếp nhận 2317 hồ sơ
Đã xử lý 1776 hồ sơ
Đúng hạn 1350 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 5
(2020)
Đã tiếp nhận 3510 hồ sơ
Đã xử lý 2190 hồ sơ
Đúng hạn 1960 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 6
(2020)
Đã tiếp nhận 546 hồ sơ
Đã xử lý 188 hồ sơ
Đúng hạn 188 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2020

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2020

HUYỆN THỊ NĂM 2020

XÃ PHƯỜNG NĂM 2020