Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019


ĐÃ TIẾP NHẬN
9908 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
8676 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 2
(2019)
Đã tiếp nhận 1617 hồ sơ
Đã xử lý 1611 hồ sơ
Đúng hạn 992 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 3
(2019)
Đã tiếp nhận 3077 hồ sơ
Đã xử lý 2992 hồ sơ
Đúng hạn 1531 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 4
(2019)
Đã tiếp nhận 2215 hồ sơ
Đã xử lý 1089 hồ sơ
Đúng hạn 763 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2019

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2019

HUYỆN THỊ NĂM 2019

XÃ PHƯỜNG NĂM 2019