Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019


ĐÃ TIẾP NHẬN
24451 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
21046 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 6
(2019)
Đã tiếp nhận 3559 hồ sơ
Đã xử lý 3048 hồ sơ
Đúng hạn 1530 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 7
(2019)
Đã tiếp nhận 4144 hồ sơ
Đã xử lý 3230 hồ sơ
Đúng hạn 1729 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 8
(2019)
Đã tiếp nhận 2185 hồ sơ
Đã xử lý 853 hồ sơ
Đúng hạn 783 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2019

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2019

HUYỆN THỊ NĂM 2019

XÃ PHƯỜNG NĂM 2019