Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019


ĐÃ TIẾP NHẬN
41349 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
35128 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 10
(2019)
Đã tiếp nhận 4883 hồ sơ
Đã xử lý 3900 hồ sơ
Đúng hạn 3296 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 11
(2019)
Đã tiếp nhận 4566 hồ sơ
Đã xử lý 3405 hồ sơ
Đúng hạn 3049 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 12
(2019)
Đã tiếp nhận 1787 hồ sơ
Đã xử lý 924 hồ sơ
Đúng hạn 851 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2019

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2019

HUYỆN THỊ NĂM 2019

XÃ PHƯỜNG NĂM 2019