Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020


ĐÃ TIẾP NHẬN
6678 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
3928 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 12
(2019)
Đã tiếp nhận 4563 hồ sơ
Đã xử lý 3263 hồ sơ
Đúng hạn 2895 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 1
(2020)
Đã tiếp nhận 3662 hồ sơ
Đã xử lý 2526 hồ sơ
Đúng hạn 2054 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 2
(2020)
Đã tiếp nhận 3016 hồ sơ
Đã xử lý 1402 hồ sơ
Đúng hạn 1250 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2020

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2020

HUYỆN THỊ NĂM 2020

XÃ PHƯỜNG NĂM 2020