Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
3 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
4 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
5 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
6 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
7 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã