Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
2 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Chứng thực
5 Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản Chứng thực
6 Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân Chứng thực
7 Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật Chứng thực
8 Chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản Chứng thực
9 Chứng thực việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch Chứng thực
10 Chứng thực việc bổ sung hợp đồng, giao dịch Chứng thực