Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 12 PCP-TP
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Lĩnh vực Hội tổ chức phi Chính phủ
Cách thức thực hiện Các cơ quan có liên quan
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Không có
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Tổ chức quỹ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp.
Bước 3 Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ thành phố để thẩm định.
Bước 4 Trong 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nội vụ thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét hồ sơ do Phòng Nội vụ trình và quyết định cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy giấy phép thành lập trước đây.
Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 5 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo Mẫu)

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
2 Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện