Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 251
Tên thủ tục Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Lĩnh vực Đất đai (CN)
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Không quá 20 (Hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 (Mười lăm) ngày.
- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định + Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
+ Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Không
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính - Cập nhật chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính.
- Giấy chứng nhận.
Phí, lệ phí - Phí: Phí đo đạc thu theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (chỉ áp dụng đối với trường hợp phải thực hiện trích đo địa chính thửa đất).
Thửa dưới 200 m2: 1.500 đồng/ 1m2
Thửa từ 200 m2 đến 250 m2: 300.000 đồng/thửa
Thửa từ 250 m2 đến 300 m2: 370.000 đồng/thửa
Thửa từ 300 m2 đến 350 m2: 450.000 đồng/thửa
Thửa từ 350 m2 đến 400 m2: 500.000 đồng/thửa
Thửa từ 400 m2 đến 500 m2: 600.000 đồng/thửa
Thửa từ 500 m2 đến 600 m2: 750.000 đồng/thửa
Thửa từ 600 m2 đến 700 m2: 900.000 đồng/thửa
Thửa từ 700 m2 đến 800 m2: 1.000.000 đồng/thửa
Thửa từ 800 m2 đến 900 m2: 1.200.000 đồng/thửa
Thửa từ 900 m2 đến 1.000 m2: 1.300.000 đồng/thửa
Thửa từ 1.000 m2 đến 2.000 m2: 1.500.000 đồng/thửa
Thửa từ 2.000 m2 đến 3.000 m2: 2.000.000 đồng/thửa
Thửa từ 3.000 m2 đến 5.000 m2: 3.000.000 đồng/thửa
Thửa từ 5.000 m2 đến 10.000 m2: 4.000.000 đồng/thửa
Thửa trên 10.000 m2 : 5.000.000 đồng/thửa
- Lệ phí:
+ Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung giấy chứng nhận: 30.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Người sử dụng đất tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Bước 2 Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết theo quy định.
Bước 3 Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:
- Trích đo địa chính để chia tách thửa đất;
- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.
- Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
+ Trích đo địa chính để chia tách thửa đất;
+ Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất.
- Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.
Bước 4 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK
2 Giấy chứng nhận đã cấp

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
2 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
3 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
4 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí trực thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương
6 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7 Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.