Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 05 ĐĐVP - TP
Tên thủ tục Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Lĩnh vực Đất đai (CN)
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan phối hợp (Nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Mẫu đơn xin cấp GCN

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm