Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
3 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
4 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội tổ chức phi Chính phủ
7 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
8 Thủ tục đổi tên quỹ Hội tổ chức phi Chính phủ
9 Thủ tục quỹ tự giải thể Hội tổ chức phi Chính phủ
10 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội Hội tổ chức phi Chính phủ
11 Thủ tục thành lập hội Hội tổ chức phi Chính phủ
12 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội tổ chức phi Chính phủ
13 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Hội tổ chức phi Chính phủ
14 Thủ tục đổi tên hội Hội tổ chức phi Chính phủ
15 Thủ tục hội tự giải thể Hội tổ chức phi Chính phủ
16 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội Hội tổ chức phi Chính phủ