Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 1.002440.000.00.00.H04
Tên thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan phối hợp (Nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 3 Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Ban Thương binh xã để xem xét.
Trong thời gian 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định Ban Thương binh xã có trách nhiệm kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận bản khai và lập danh sách kèm hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công chức của UBND cấp xã được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm chuyển danh sách kèm hồ sơ của đối tượng theo đúng quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Bước 4 Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố được phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm chuyển danh sách kèm hồ sơ của đối tượng theo đúng quy định, đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định.
Bước 5 Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho cá nhân thực hiện TTHC đúng quy định.
Bước 6 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Bản khai cá nhân mẫu KC1
2 Một trong các giấy tờ sau: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện
3 Danh sách
4 Hồ sơ của cá nhân

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm