Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 01 TNXH-TP
Tên thủ tục Đưa người chưa thành niên, người nghiện ma túy, người bán dâm vào cai nghiện, chữa trị bắt buộc tại trung tâm
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan phối hợp (Nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2 Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 3 Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Bản tóm tắt lý lịch của người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh
2 Tài liệu về các vi phạm pháp luật của người đó và các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng
3 Nhận xét của công an cấp xã, ý kiến của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mà người đó là thành viên
4 Bệnh án (nếu có)

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm