Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 1.002271
Tên thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan phối hợp (Nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Thân nhân người có công có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 3 Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Ban Thương binh xã để xem xét.
- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Công chức của UBND cấp xã được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm chuyển hồ sơ theo đúng quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.
Bước 4 Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố được phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm chuyển danh sách kèm hồ sơ của đối tượng theo đúng quy định, đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thẩm định.
Bước 5 Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định trợ cấp. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho cá nhân thực hiện TTHC đúng quy định.
Bước 6 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Hồ sơ của đối tượng đã được chứng nhận tình hình thân nhân
2 Danh sách
3 Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần mẫu TT1
4 Giấy chứng tử
5 Giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi
6 Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục
7 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
8 Hồ sơ của đối tuợng đã được Ủy ban nhân dân xã chứng nhận tình hình thân nhân

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm