Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 1.006779.000.00.00.H04
Tên thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan phối hợp (Nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
Phí, lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Cá nhân (Người thờ cúng liệt sĩ) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
Bước 3 Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Ban Thương binh xã để xem xét.
Ủy ban nhân dân xã trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào đơn và lập danh sách kèm hồ sơ theo quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công chức của UBND cấp xã được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm chuyển danh sách kèm hồ sơ của đối tượng theo đúng quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.
Bước 4 Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong có trách nhiệm tổng hợp, lập sách kèm hồ sơ theo quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện được phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm chuyển danh sách kèm hồ sơ của đối tượng theo đúng quy định, đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định.
Bước 5 Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho cá nhân thực hiện TTHC đúng quy định.
Bước 6 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Đơn đề nghị mẫu LS7
2 Biên bản Ủy quyền mẫu UQ
3 Danh sách
4 Hồ sơ của cá nhân

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm