Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 05 LTHH-TP
Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng cấp huyện xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Không có
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Phí, lệ phí Lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (được thu tại Điều 2, Khoản 1, Mục d và Khoản 2 theo Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính).
- Lệ phí:
+ 200.000 đồng/giấy/lần cấp (đối với địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu);
+ 100.000 đồng/giấy/lần cấp (đối với địa điểm kinh doanh nằm trên địa bàn các huyện của tỉnh Bạc Liêu)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Các tổ chức, cá nhân tự chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố.
Bước 2 Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại cho kịp thời.
Bước 3 Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế thành phố để thẩm định.
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế thành phố có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.
- Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Kinh tế thành phố trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
Bước 4 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Trường hợp nhận kết quả qua hệ thống bưu điện, chậm nhất đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm gửi kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo địa chỉ được cung cấp. Cá nhân, tổ chức trả phí dịch vụ theo thông báo của bưu điện

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung
2 Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp
3 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
2 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
3 Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa