Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thông tin cơ bản

Mã số 158
Tên thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thời gian được tính từ ngày đến ghi trên phong bì
Thành phần, số lượng hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy nhiệm hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (Nếu có) Các đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của đơn vị trình khen (nếu có)
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen
Phí, lệ phí Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
Hướng dẫn nhập đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1 Cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề) theo quy định đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố
Bước 2 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp
Bước 3 Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Nội vụ thành phố để xử lý
Bước 4 Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ hợp lệ, Phòng Nội vụ thành phố thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng Thi đua
- Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định khen thưởng;
- Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, Phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết Giấy, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen;
- Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết
Bước 5 Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đại diện cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Đính kèm
1 Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị trình khen thưởng, kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen
2 Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
3 Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan trình khen

Căn cứ pháp lý

STT Tên Mô tả Đính kèm
1 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013
4 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng
5 Nghị định số 39/ 2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/ 2010/ NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
6 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua , khen thưởng năm 2013
7 Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định số 39/ 2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/ 2010/ NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013