Truy cập nội dung luôn

Tra cứu

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ  
1 Thành lập Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp
2 Hợp nhất Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp
3 Sáp nhập Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp
4 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp
5 Thành lập Hội công chứng viên Bổ trợ tư pháp
6 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bổ trợ tư pháp
7 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bổ trợ tư pháp
8 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bổ trợ tư pháp
9 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Bổ trợ tư pháp
10 Nhập quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
11 Thôi quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
12 Trở lại quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp
13 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
14 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Hành chính tư pháp
15 Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em) Hành chính tư pháp
16 Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em) Hành chính tư pháp
17 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng cơ bản
18 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
19 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
20 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
21 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
23 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
24 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của TTg Đầu tư tại Việt Nam
25 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm
26 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm
27 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Lao động tiền lương, quan hệ lao động
28 Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động tiền lương, quan hệ lao động
29 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch xây dựng vùng Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
30 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chung xây dựng đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
31 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
32 Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch XD vùng Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
33 Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chung xây dựng đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
34 Quyết định phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có phạm vi lập quy hoạch liên quan tới địa giới hành chính hai quận, huyện trở lên; các khu chức năng ngoài đô thị Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
35 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập
36 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập
37 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức hành chính, Đơn vị sự nghiệp công lập
38 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức
39 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
40 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức
41 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên
42 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên
43 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên
44 Thủ tục thành lập hội Hội, Tổ chức Phi chính phủ
45 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức Phi chính phủ
46 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức Phi chính phủ
47 Thủ tục đổi tên hội Hội, Tổ chức Phi chính phủ
48 Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức Phi chính phủ
49 Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội Hội, Tổ chức Phi chính phủ
50 Thủ tục cho phép đặt Văn phòng đại diện Hội, Tổ chức Phi chính phủ