Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020


ĐÃ TIẾP NHẬN
23346 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
16637 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 5
(2020)
Đã tiếp nhận 3500 hồ sơ
Đã xử lý 2526 hồ sơ
Đúng hạn 2186 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 6
(2020)
Đã tiếp nhận 4365 hồ sơ
Đã xử lý 2993 hồ sơ
Đúng hạn 2614 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 7
(2020)
Đã tiếp nhận 919 hồ sơ
Đã xử lý 279 hồ sơ
Đúng hạn 270 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2020

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2020

HUYỆN THỊ NĂM 2020

XÃ PHƯỜNG NĂM 2020