Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019


ĐÃ TIẾP NHẬN
16685 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
14283 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 4
(2019)
Đã tiếp nhận 2936 hồ sơ
Đã xử lý 2832 hồ sơ
Đúng hạn 1469 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 5
(2019)
Đã tiếp nhận 4039 hồ sơ
Đã xử lý 3149 hồ sơ
Đúng hạn 1890 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 6
(2019)
Đã tiếp nhận 2070 hồ sơ
Đã xử lý 713 hồ sơ
Đúng hạn 658 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2019

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2019

HUYỆN THỊ NĂM 2019

XÃ PHƯỜNG NĂM 2019