Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020


ĐÃ TIẾP NHẬN
32752 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
23059 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 9
(2020)
Đã tiếp nhận 1823 hồ sơ
Đã xử lý 1107 hồ sơ
Đúng hạn 871 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 10
(2020)
Đã tiếp nhận 999 hồ sơ
Đã xử lý 352 hồ sơ
Đúng hạn 314 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 11
(2020)
Đã tiếp nhận 640 hồ sơ
Đã xử lý 60 hồ sơ
Đúng hạn 38 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2020

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2020

HUYỆN THỊ NĂM 2020

XÃ PHƯỜNG NĂM 2020