Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019


ĐÃ TIẾP NHẬN
33108 hồ sơ


ĐÃ XỬ LÝ
28484 hồ sơ

Xem chi tiết

Thống kê 3 tháng gần đây

Tháng 8
(2019)
Đã tiếp nhận 3966 hồ sơ
Đã xử lý 3259 hồ sơ
Đúng hạn 2526 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 9
(2019)
Đã tiếp nhận 3936 hồ sơ
Đã xử lý 3177 hồ sơ
Đúng hạn 2463 hồ sơ
Xem chi tiết
Tháng 10
(2019)
Đã tiếp nhận 2977 hồ sơ
Đã xử lý 1718 hồ sơ
Đúng hạn 1577 hồ sơ
Xem chi tiết

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2019

  • Hồ sơ đúng hạn
  • Hồ sơ trể hạn

SỞ - BAN NGÀNH NĂM 2019

HUYỆN THỊ NĂM 2019

XÃ PHƯỜNG NĂM 2019