Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ trong tháng 12/2019

Tuần 1
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1050 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 796 hồ sơ
Đúng hạn: 85%
Tuần 2
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1043 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 760 hồ sơ
Đúng hạn: 89%
Tuần 3
Hồ sơ đã tiếp nhận: 907 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 675 hồ sơ
Đúng hạn: 89%
Tuần 4
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1563 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 1045 hồ sơ
Đúng hạn: 88%

Tình hình xử lý hồ sơ trong tháng của đơn vị

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Trung tâm hành chính công Thành phố Bạc Liêu: 90%(Đã xử lý:2149, Đúng hạn:1954)
Huyện Phước Long: 53%(Đã xử lý:149, Đúng hạn:79)
Huyện Đông Hải: 96%(Đã xử lý:189, Đúng hạn:183)
Thị xã Giá Rai: 50%(Đã xử lý:30, Đúng hạn:15)
Huyện Hồng Dân: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Phường 1 thành phố Bạc Liêu: 100%(Đã xử lý:239, Đúng hạn:239)
Phường 2 thành phố Bạc Liêu: 84%(Đã xử lý:89, Đúng hạn:75)
Phường 3 thành phố Bạc Liêu: 90%(Đã xử lý:21, Đúng hạn:19)
Phường 5 thành phố Bạc Liêu: 99%(Đã xử lý:122, Đúng hạn:121)
Phường 7 thành phố Bạc Liêu: 100%(Đã xử lý:78, Đúng hạn:78)
Phường 8 thành phố Bạc Liêu: 67%(Đã xử lý:118, Đúng hạn:80)
Phường Nhà Mát thành phố Bạc Liêu: 55%(Đã xử lý:43, Đúng hạn:24)
Xã Vĩnh Trạch thành phố Bạc Liêu: 100%(Đã xử lý:22, Đúng hạn:22)
Xã Vĩnh Trạch Đông thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:3, Đúng hạn:0)
Xã Hiệp Thành thành phố Bạc Liêu: 25%(Đã xử lý:24, Đúng hạn:6)