Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ trong tháng 9/2020

Tuần 1
Hồ sơ đã tiếp nhận: 525 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 383 hồ sơ
Đúng hạn: 61%
Tuần 2
Hồ sơ đã tiếp nhận: 534 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 340 hồ sơ
Đúng hạn: 77%
Tuần 3
Hồ sơ đã tiếp nhận: 394 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 234 hồ sơ
Đúng hạn: 95%
Tuần 4
Hồ sơ đã tiếp nhận: 370 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 150 hồ sơ
Đúng hạn: 99%

Tình hình xử lý hồ sơ trong tháng của đơn vị

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Trung tâm hành chính công Thành phố Bạc Liêu: 78%(Đã xử lý:949, Đúng hạn:747)
Huyện Phước Long: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Huyện Đông Hải: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Thị xã Giá Rai: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Huyện Hồng Dân: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Phường 1 thành phố Bạc Liêu: 100%(Đã xử lý:84, Đúng hạn:84)
Phường 2 thành phố Bạc Liêu: 90%(Đã xử lý:32, Đúng hạn:29)
Phường 3 thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:1, Đúng hạn:0)
Phường 5 thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Phường 7 thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Phường 8 thành phố Bạc Liêu: 18%(Đã xử lý:32, Đúng hạn:6)
Phường Nhà Mát thành phố Bạc Liêu: 55%(Đã xử lý:9, Đúng hạn:5)
Xã Vĩnh Trạch thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Xã Vĩnh Trạch Đông thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Xã Hiệp Thành thành phố Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)