Truy cập nội dung luôn

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá công chức tiếp nhận

Đánh giá ngay
Cá nhân hoặc tổ chức chọn đơn vị phù hợp bên dưới để đánh giá cán bộ.

Nộp hồ sơ trực tuyến

Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ trong tháng 10/2019

Tuần 1
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1097 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 872 hồ sơ
Đúng hạn: 83%
Tuần 2
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1008 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 798 hồ sơ
Đúng hạn: 84%
Tuần 3
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1001 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 817 hồ sơ
Đúng hạn: 81%
Tuần 4
Hồ sơ đã tiếp nhận: 1777 hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết: 1413 hồ sơ
Đúng hạn: 87%

Tình hình xử lý hồ sơ trong tháng của đơn vị

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Trung tâm hành chính công Thành phố Bạc Liêu: 89%(Đã xử lý:2339, Đúng hạn:2092)
Huyện Phước Long: 44%(Đã xử lý:505, Đúng hạn:223)
Huyện Đông Hải: 97%(Đã xử lý:319, Đúng hạn:312)
Thị xã Giá Rai: 73%(Đã xử lý:34, Đúng hạn:25)
Huyện Hồng Dân: 0%(Đã xử lý:0, Đúng hạn:0)
Phường 1 thành phố Bạc Liêu: 97%(Đã xử lý:287, Đúng hạn:279)
Phường 2 thành phố Bạc Liêu: 86%(Đã xử lý:53, Đúng hạn:46)
Phường 3 thành phố Bạc Liêu: 90%(Đã xử lý:31, Đúng hạn:28)
Phường 5 thành phố Bạc Liêu: 100%(Đã xử lý:89, Đúng hạn:89)
Phường 7 thành phố Bạc Liêu: 90%(Đã xử lý:106, Đúng hạn:96)
Phường 8 thành phố Bạc Liêu: 90%(Đã xử lý:87, Đúng hạn:79)
Phường Nhà Mát thành phố Bạc Liêu: 46%(Đã xử lý:15, Đúng hạn:7)
Xã Vĩnh Trạch thành phố Bạc Liêu: 55%(Đã xử lý:18, Đúng hạn:10)
Xã Vĩnh Trạch Đông thành phố Bạc Liêu: 66%(Đã xử lý:3, Đúng hạn:2)
Xã Hiệp Thành thành phố Bạc Liêu: 57%(Đã xử lý:14, Đúng hạn:8)